ONDERWIJS

Vakgebieden

Taal en spelling
In groep 3 heeft het taal- en spellingonderwijs een plaats binnen het leesonderwijs. Vanaf groep 4 wordt taal als een apart vak aangeboden. We gebruiken hiervoor de taalmethode Staal.

 

Voorlezen
Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die voorgelezen worden, een grotere woordenschat ontwikkelen en beter scoren op school. Om kinderen spelenderwijs bekend te maken met het belang van lezen, maken wij gebruik van Leespret in de groepen 1, 2 en 3. Deze methode laat jonge kinderen samen met hun ouders ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. Leespret stimuleert de taalontwikkeling, zodat de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot goede lezers.

 

Aanvankelijk lezen
Lezen, taal en spelling worden in groep 3 geïntegreerd aangeboden. Er wordt gebruikgemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode is verdeeld in een aantal kernen. In elke kern worden woorden en letters aangeboden, gevolgd door een toets(moment). In de loop van het jaar wordt er ook veel aandacht besteed aan begrijpend lezen.

 

Technisch lezen
We gebruiken hiervoor de methode Estafette Nieuw. Daarmee oefenen we het technisch lezen van groep 4 tot en met groep 8. De vaardigheid in technisch lezen wordt met behulp van toetsen vastgesteld. Leerlingen uit groep 7 of 8 begeleiden 3 keer per week leerlingen uit lagere groepen met lezen; we noemen dit “tutor lezen”.

 

Begrijpend lezen
In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij de actualiteit en oefent op speelse wijze het begrijpend lezen en de woordenschat. Op de Moespot brengen we kinderen ook liefde voor boeken bij. We hebben een uitgebreide bibliotheek waar kinderen wekelijks boeken kunnen ruilen en informatie kunnen opzoeken.

 

Engels
Op de Moespot wordt al vanaf groep 1 Engels gegeven. De onderbouwgroepen doen dit met de Oxford methode, die werkt op speelse wijze met behulp van liedjes, filmpjes, plaatjes en verhalen. In de bovenbouwgroepen wordt er gebruik gemaakt van de methode Real English en is er naast spreek-en luistervaardigheden ook aandacht voor grammatica en zinsbouw.

 

Rekenen en Wiskunde
In groep 1 is het rekenonderwijs door de ontwikkelingsmaterialen verweven in het gehele onderwijsaanbod. In groep 2 komen onder andere hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen en ruimtelijke oriëntatie aan bod. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode RekenZeker. Deze methode biedt één efficiënte standaardaanpak, die vervolgens intensief wordt ingeoefend door de leerling. Naarmate de leerling meer rekenervaring opdoet, ontstaat vrijwel vanzelf het rekenbegrip.

 

Muziek:
In groep drie en vier komt een docent van de Plantage muziek onderwijs geven.
In de groepen vier, vijf en zes nemen de kinderen deel aan het project MIK (muziek in de klas).
Gedurende deze drie jaar leren de kinderen een instrument bespelen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling / Burgerschap en integratie:

We werken in alle leerjaren met de methode Leefstijl om leerlingen te helpen om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. De methode werkt preventief en geeft kinderen op speelse wijze inzicht in thema’s als: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. In Leefstijl komen ook onderwerpen aan bod op het gebied van gezondheidsvaardigheden, burgerschap, integratie en levensbeschouwing. 

http://www.leefstijl.nl/

 

Expressie:
Onder expressie verstaan wij handvaardigheid, tekenen, koken, techniek, drama en kunst.
Wij proberen een breed aanbod te geven en schakelen daarbij regelmatig de hulp in van ouders.
Twee keer per jaar werken we met de hele school aan een groot project.
Afgelopen keer was het 'Jungle' en over een paar weken starten we met een nieuw project.

 

Bewegingsonderwijs:
Wij besteden veel aandacht aan bewegen. Op dinsdag krijgen de groepen drie tot en met zeven gymnastiek van onze vakleerkracht gym.
Vrijdags gymmen zij met de groepsleerkracht. Op maandag krijgt groep acht gym van onze vakleerkracht in de Westrooyenhal.

De kinderen dragen tijdens de les een shirt en korte broek. Gymschoenen zijn verplicht, dit in verband met de hygiëne. Om die reden is het ook verplicht om te douchen na de gymles.

 Groep drie gaat schoolzwemmen. Dit jaar gebeurt dat op woensdagochtend, van september tot januari.  Groep één en twee gymmen in het speellokaal op school onder begeleiding van de groepsleerkracht.

 

Techniek
Sinds 2006-2007 is techniek een deel van het curriculum op de Moespot. Het vak wordt aangeboden vanaf groep 1 tot en met groep 8. We laten de leerlingen met behulp van proefjes en experimenten uit onze Techniektorens onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen. Ze leren hierbij hoe je met producten uit je eigen omgeving relaties kan leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik. We helpen hen oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.  In de bovenbouw wordt op dit moment door leerlingen uit de bovenbouw met een 3D printer gewerkt. Deze printer willen we ook gaan inzetten bij onze lessen in techniek.

 

Media-educatie
In groep 6, 7 en 8 wordt specifiek aandacht besteed aan de media-wijsheid van onze kinderen. We maken gebruik van gastlessen een mediacoach om kinderen te leren over de gevaren van digitale media, maar ook over de mogelijkheden en toepassingen die er zijn.

 

Wereldoriëntatie
Op de Moespot praten we op verschillende momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen we hen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar om het bijbrengen van belangstelling voor en relaties tussen natuur, de wereld en volkeren om ons heen en ons verleden. Voor de groepen 3 en 4 gebruiken we de methode Topondernemers. In deze methode worden de onderwijsinhouden in samenhang aangeboden, daarbij wordt gebruik gemaakt van digitaal beschikbaar lesmateriaal. Vanaf groep 5 wordt er vanaf schooljaar 2017-2018 gebruik gemaakt van de methode 'Blits geïntegreerd'. 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
ICT is een uitgelezen middel om het onderwijs te versterken. De groepen 1 t/m 8 beschikken over digitale schoolborden, waarmee leerkrachten een veelheid aan digitale bronnen oproepen. In elke groep wordt dagelijks gebruik gemaakt van diverse educatieve programma’s ter ondersteuning bij onder andere taal- en rekenlessen. Kinderen maken gebruik van computers en tablets om zelfstandig te werken aan verdieping en verbreding.

 

Verkeer
Het vak verkeer maakt kinderen bewust van de verkeersregels en de gevaren in het verkeer. We gebruiken in groep 1 t/m 4 de methode Rondje Verkeer van Veilig Verkeer Nederland en ingroep 5 t/m 8 de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Zo kunnen we op het gebied van het verkeersonderwijs altijd zo actueel mogelijk zijn. De leerlingen van groep 7 doen in april/mei een theoretische en een praktische verkeersproef.