Downloads

Schoolgids 2023-2024, klik hier
Privacy regelement

De wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) bepaalt onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden en dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.
Het handboek AVG van de stichting vindt u hier.
Het privacy regelement (hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens) vindt u hier.

SWV BePO, klik hier

BePO staat voor Betuws Passend Onderwijs. Het is het regionale samenwerkingsverband waar Tiel onder valt. BePO is betrokken bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Het is een expertisecentrum waarvan we onder andere gebruik kunnen maken bij een dyslexie aanvraag.

Kernwaarden Vereniging Openbaar Onderwijs, klik hier

Gelijkwaardigeheid, vrijheid, ontmoeting zijn 3 belangrijke woorden die het openbaar onderwijs kenmerken. Wij zijn een openbare school. Dit boekje geeft meer informatie en inspiratie over openbaar onderwijs.

Overstap protocol Tielse en Culemborgse scholen, klik hier

Dit protocol gaat in werking als er een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) komt om een (oriënterend) gesprek aan te willen gaan, omdat zij overwegen om hun kind(eren) tussentijds naar een andere school te willen overplaatsen.

Verzuimprotocol leerplicht regio Rivierenland, klik hier

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar is tegelijkertijd leerplichtig. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien. En om later meer kans te hebben op duurzaam werk.
Doel van dit protocol:
De kortste weg voor jongeren naar een maximaal opleidingsniveau en daarmee een stabiele plek op de arbeidsmarkt, is het behalen van de startkwalificatie. Een startkwalificatie is behaald bij minimaal:
• Havo of VWO diploma
• MBO diploma niveau 2.

Verzuimkaart leerplicht, klik hier

Stappenplan welke wordt ingezet bij verzuim.

Protocol gedrag, klik hier

Grensoverschrijdend leerlinggedrag is een subjectief begrip. Wat de ene leerkracht ‘brutaal gedrag’ vindt kan een andere leerkracht bestempelen als ‘even ontladen’.
De leerkracht, het schoolteam en directie bepalen samen (en voor een deel ook samen met de leerlingen) de norm en deze sluit aan bij de visie van de school. Het (regelmatig) overschrijden van die norm is een signaal voor de leerkracht; de leerling heeft iets nodig en/of moet op gedragsniveau nog iets leren om te kunnen conformeren aan de groepsnorm.

Protocol dyscalculie, klik hier

Dit protocol is tot stand gekomen aan de hand van het landelijk protocol ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie). Het doel is het signaleren en voorkomen van problemen met rekenen (preventie) en het bieden van passende effectieve begeleiding wanneer dit nodig is.

Protocol dyslexie, klik hier

De definitie die OPO-R hanteert is de definitie van het SDN (Stichting Dyslexie Nederland): ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/ of vlot toepassen van het lezen en /of het spellen op woordniveau'.

Draaiboek Covid-19, klik hier

Dit draaiboek met daarin de landelijke maatregelen voor vier scenario’s functioneert als een leidraad voor besturen en scholen. Bovenop de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben scholen de mogelijkheid en de ruimte om eigen aanvullende maatregelen (passend bij de schoolcontext) te treffen.