Kernwaarden

Op De Moespot wordt gewerkt vanuit 3 kernwaarden:

Toekomstgericht
De wereld is volop in verandering en ontwikkeling, ook wij bewegen daarin mee. We willen het kind klaarstomen voor de toekomst. Dit willen we doen door de leerprocessen en leerresultaten altijd te verbeteren/innoveren en we gaan uit van een creatieve, flexibele, onderzoekende en oplossingsgerichte houding bij leerlingen en leerkrachten. We sluiten aan bij de actuele wensen vanuit de maatschappij en de mogelijkheden van nu en in de toekomst.

Dit vraagt om inzet van moderne leermiddelen, waaronder 21st century skills en digitale vaardigheden en een lerende en nieuwsgierige houding

We hebben een open blik voor veranderingen, zijn nieuwsgierig, weten wat er speelt en inspireren elkaar.
 
Samenspel
In een driehoek (ouder, kind, leerkracht) zijn we verantwoordelijk voor de ontwik­keling van het kind. Leerlingen leren op hun eigen niveau. Dit betekent dat leer­lingen leren vanuit groepen die ingedeeld zijn op leeftijd, ontwikkelingsniveau of de voorkeurswijze van leren. Hiervoor is het van belang dat leerkrachten, leerlingen en ouders samenwerken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Dit vraagt om teamgeest, een open houding, duidelijkheid, transparante communicatie en daadkracht.

Samenspel zie je vooral terug in het groepsdoorbroken werken bij expressie, Blink projecten, coöperatieve werkvormen in de klassen, hulp van (groot)ouders in de school bij activiteiten en de inloop ’s ochtends in de hele school.
 
Groeiplezier
De Moespot biedt een omgeving waarin de leerling zijn/haar talenten, interesses en (onderwijs-) behoeftes kan ontwikkelen. We dagen ieder kind uit om het maximale uit zichzelf te halen. Plezier te hebben in het leren en in hun eigen groeiproces. De leerkracht zet zijn/haar professionaliteit in om het maximale uit het kind te halen en uitdaging te bieden gericht op het berei­ken van een hoger niveau. We leren ze om te leren.

Dit vraagt van professionals een open en nieuwsgierige houding en het vermogen om de ander te zien en aan te voelen

Groeiplezier zie je terug in de verschillende, prikkelende en coöperatieve werkvormen in de klassen, inzet van moderne leermid­delen (chromebooks, 21st century skills) en materialen (Blink, pittige plustorens), de leerlingenraad en/of kindgesprekken. En aan de verhalen van oud-leerlingen.