Medezeggenschapsraad

1. Bevorderen kwaliteit van het onderwijs
In de medezeggenschapsraad werken ouders en personeel samen aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen wordt goed onderwijs gegeven, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is mede de taak van de MR om de ideeën van de organisatie te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en is wettelijk geregeld vanuit “Wet medezeggenschap onderwijs 1992” (WMO 1992).
 
2. Leden van de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de ouders en 2 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.
 
3. Wat is de missie van de medezeggenschapsraad?
De missie van de medezeggenschapsraad van de Moespot is het meepraten over het waarborgen van kwaliteit van onderwijs in een goede sfeer. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.
 
4. Activiteitenplan MR

Gedurende het hele schooljaar zijn er uiteenlopende onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken. De verschillende onderwerpen hebben ook verschillende bevoegdheden (instemmingsrecht of adviserend) voor de MR. Een beknopt overzicht vindt u hieronder:
Onderwijskundig (schoolplan, schoolgids, zorgplan, oudertevredenheidsonderzoek, schoolondersteuningsprofiel, ouderbetrokkenheid)
Personeel en organisatie (schoolformatieplan, scholingsplan, aantal leerlingen)
Materiële zaken (onderhoudsplan, leerlingen)
Arbo-beleid (veiligheidsbeleid, arbodienst)
Financiën (begroting, jaarrekening, ouderbijdrage, sponsorprotocol)
Overige zaken (schooltijden, nieuw beleid, klachten)
 
5. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Met ingang van 1 augustus 2009 maakt onze school deel uit van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. Deze nieuwe stichting is ontstaan uit een fusie van drie stichtingen van scholen uit Culemborg, Tiel en Wadenoijen en bestaat uit 11 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De fusie heeft tot doel de positie en de kwaliteit van openbaar onderwijs in de regio verder te versterken.
Naast een bestuur is er binnen deze stichting ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) actief. Hierin zitten zowel personeelsleden (leraren) als ouders van de 12 scholen. De GMR onderhoudt contacten met alle Medezeggenschapsraden van de 12 scholen. De GMR is dus een MR, maar dan over alle 12 gefuseerde scholen en richt zich op bovenschoolse zaken.
 
6. Contact
Heeft u interesse om een vergadering van de medezeggenschapsraad bij te wonen, dan bent u van harte welkom om 19:15 uur. Graag van te voren per mail aanmelden. Mocht u vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u iemand van de medezeggenschapsraad benaderen. U kunt hen rechtstreeks aanspreken, of een berichtje sturen naar mr.moespot@opo-r.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag of een reactie op uw opmerking

7. Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement van de MR-OBS de Moespot-1 september 2019.pdf

8. Jaarverslagen
Klik hier om het jaarverslag 2020/2021 te downloaden
Klik hier om het jaarverslag 2021/2022 te downloaden